خدایا برای تو حرکت می کنیم


شماره حساب های فروشگاهشماره حساب های فروشگاه

شماره حساب های فروشگاه - آیکون صفحات

شماره حساب های فروشگاه جهت واریز مبلغ سفارش به حساب های فروشگاه

شماره حساب پارسیان

شماره حساب پارسیان : ۰۲۰۰۴۵۲۰۲۱۰۰۳     شماره کارت پارسیان : ۶۲۲۱۰۶۱۱۰۵۵۳۸۲۲۹

شماره حساب بانک سینا

شماره حساب سینا : ۱۳۶۸۱۳۲۴۴۵۲۰۶۱   شماره کارت سینا ۱ : ۶۳۹۳۴۶۱۰۳۳۱۸۶۸۴۸

شماره حساب سینا : ۱۳۶۸۱۳۲۴۴۵۲۰۶۱   شماره کارت سینا ۲ : ۶۳۹۳۴۶۱۰۳۳۱۸۷۱۰۱


بانک ملت

شماره حساب ملت : ۴۷۵۰۷۹۶۵۲۳          شماره کارت ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۷۹۳۵۴۳۶۱۰

 

تمام شماره حساب ها و کارت ها به نام امین زایراومالی می باشد

———————————————————————————————————–
CLOSE
CLOSE