خدایا برای تو حرکت می کنیم


بخش سوالات کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

دریافت سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور -آیکون صفحات

بخش سوالات کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

بخش سوالات کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

سوالات کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

سوالات ارشد فراگیر پیام نور85,86,87,88,89,90,91,92,94,دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر94,دانلود دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 94 نوبت پانزدهم,سوالات کارشناسی ارشدفراگیر 94 دانشگاه پیام نور

این بخش شامل محصولات مرتبط با سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می باشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد فراگیر از سال 85 تا 94 و سوالات سال 94 را در این بخش قابل دریافت می باشد

گروه امتحانی رشته های دوره فراگیر کارشناسی ارشد ( بر اساس دفترچه سال 94 نوبت پانزدهم)

رشته های جدید کنکور ارشد فراگیر سال 94 نیز مشخص شده است و لازم به ذکر هست که سوالات سال 94 رشته های جدید نیز اضافه گردید

علوم انسانی

علوم پایه

فنی مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی

 • مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات – دانلود سوالات
 • مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه کشاورزی) – دانلود سوالات
 • مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی) – دانلود سوالات
 • مهندسی کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی
 • مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی – دانلود سوالات
 • مهندسی کشاورزی توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی) – دانلود سوالات
 • مهندسی کشاورزی زراعت – دانلود سوالات
 • مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی گرایش تغذیه دام
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 • مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش زمین) – دانلود سوالات

هنر

برگرفته از دفترچه ارشد فراگیر سال 1394

سوالات ارشد فراگیر پیام نور85,86,87,88,89,90,91,92,94,دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر94,دانلود دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 94 نوبت پانزدهم,سوالات کارشناسی ارشدفراگیر 94 دانشگاه پیام نور

 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – دفترچه راهنمای آزمون ارشد فراگیر پیام نور
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3101-آمار ریاضی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3102-آموزش زبان انگلیسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3103-آموزش زبان فارسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3104-آموزش محیط زیست
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3105-اخلاق (گرایش فلسفه اخلاق)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3106-پژوهش هنر
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3107-تاریخ ایران دوره اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3108-تاریخ تشیع
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3109-تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3110-تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3111-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3112-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3113 – جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3114-حقوق بین الملل
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3115-حقوق جزا و جرم شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3116-حقوق خصوصی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3117-روانشناسی عمومی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3216 – روانشناسی بالینی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3217 – روانشناسی تربیتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3118-ریاضی کاربردی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3119-ریاضی محض
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3120-زبان شناسی همگانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3121-زبان و ادبیات فارسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3122-زمین شناسی – چینه و فسیل شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3123-زیست شناسی – بیوشیمی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3124-زیست شناسی – علوم جانوری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3125-زیست شناسی – علوم گیاهی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3126-شیمی آلی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3127-شیمی تجزیه
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3128-شیمی فیزیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3129-شیمی معدنی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3130-جامعه شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3131-علوم اقتصادی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3132-علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3133-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(گرایش تعلیموتربیت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3134-علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3135-علوم سیاسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3136-علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3137-الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3139-فلسفه و کلام اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3140-فیزیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3141- مدیریت اجرایی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3142-مدیریت ام بی ای
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3143-مدیریت فناوری اطلاعات
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3144-مدیریت بازرگانی بازاریابی وبازرگانی بین الملل و مدیریت مالی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3145-مدیریت دولتی – گرایشهای منابع انسانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3146-مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3147-مهندسی صنایع
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3148-مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3149-مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3150-اخلاق (گرایش اخلاق اسلامی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3151-نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3152-حسابداری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3153-مدیریت رسانه
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3154-مهندسی راه و ترابری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3155- زبان و ادبیات عربی – ادبیات عربی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3156- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3157- مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3158- مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3159- مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3160- مهندسی معماری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3161- فیتوشیمی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3162- مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3163- مهندسی کشاورزی – زراعت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3167-آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3164-اقتصاد اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3168-زبان و ادبیات فارسی-ادبیات مقاومت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3174-مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3175-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-کسب و کار الکترونیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3176-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-مدیریت دانش
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3177-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-مدیریت منابع اطلاعاتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3279 – زمین شناسی-زیست محیطی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3178-زمین شناسی-پترولوژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3179-زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3180-زیست فناوری بیو تکنولوژی-میکروبی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3181-مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم های چند رسانه ای
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3182-مهندسی منابع طبیعی محیط زیست-ارزیابی وآمایش سرزمین
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3183-زبان و ادبیات انگلیسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3184-مهندسی شیمی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3185-مهندسی عمران-راه و ترابری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3186-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3187-مهندسی کشاورزی-مدیریت وتولید کشاورزی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3188- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی شهری)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3189- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی کاربردی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3190-آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (تغییرات آب و هوایی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3191- فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3192-تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3193-آموزش ریاضی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3194-تاریخ-تاریخ اسلام
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3195-زبان و ادبیات فارسی – کودک و نوجوان
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3196-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3197-مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3198-مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3199-مهندسی عمران – سازه
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3200-مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3201-زیست شناسی – ژنتیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3204 – آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3205 – مهندسی عمران-خاک و پی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3206 – مهندسی عمران-محیط زیست
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3213 – مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3218 – تحقیقات آموزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3219 – مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3225 – مهندسی کشاورزی علوم دامی-تغذیه دام
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3226 – طراحی شهری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3232 – رفتار حرکتی-رشد حرکتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3244 – علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3245 – فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3246 – فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3265 – مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3266 – مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3267 – مدیریت ورزشی-مدیریت بازار یابی در ورزش
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3268 – مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3269 – مدیریت ورزشی -مدیریت رویدادهای ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3300 – مهندسی برق-الکترونیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3301 – کارآفرینی – آموزش عالی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3302 – جغرافیای سیاسی – فضای شهری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3303 – زبان و ادبیات فارسی – ادبیات پایداری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3304 – فلسفه و حکمت اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3305 – آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3306 – الهیات و معارف اسلامی – ادبیات و عرفان
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3307 – کارآفرینی – کسب و کار جدید
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3308 – مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3309 – زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3310 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3311 – مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3312 – مهندسی فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3313 – زمین شناسی – اقتصادی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3314 – زیست شناسی -بیو فیزیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3315 – روانشناسی اسلامی -روانشناسی مثبت گرا
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3316 – زمین ساخت(تکتونیک)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3317 – ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3318 – علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3319 – آموزش و بهسازی منابع انسانیCLOSE
CLOSE